תקנון ותנאי שימוש

האתר

תקנון

 1. אתר האינטרנט שמופעל בכתובת bunnytummy.co.il )להלן: “האתר“( מופעל על ידי לירזי כהן שור בע”מ ח.פ. 516780640 מרחוב הדובדבן 7 קרית אונו. ומשמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרי אופנה של המותג “BUNNY TUMMY” )להלן: “המוצרים” ו”החברה“(. האתר נועד לאפשר לציבור המשתמשים בו, לרבות לך )להלן: “המשתמש” או “הנך“(, לקבל מידע על אודות מגוון המוצרים שמספקת החברה.
 2. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן )להלן: “תנאי השימוש“(. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש במלואם בעיון רב. בשימושך באתר ובתכניו לרבות ללא הגבלה ברכישתך מוצר מן המוצרים – הנך מסכים ומאשר את כל האמור בתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות באתר כל שימוש.
 3. מובהר כי תנאי השימוש הינם הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש )לרבות ללא הגבלה אם מבצע הזמנה דרך האתר(.
 4. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי השימוש מעת לעת ללא צורך במסירת הודעה מראש, להוסיף, לשנות, או לגרוע מתנאי השימוש מעת לעת, ביחס לאתר כולו, חלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו, ללא כל אחריות. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאי השימוש ושינויים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. נוסח תנאי השימוש העדכני יימצא בכל עת באתר החברה. מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו.
 5. החברה רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים ולשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראה האתר, התכנים הניתנים בו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמש וכן יחול על רכישות שבוצעו באתר, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר. למשתמש האתר לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לשינויים אלו או בקשר עם תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 6. תשומת ליבך כי כל שימוש באתר זה, או באתרים או שירותים המקושרים או זמינים דרכו, מהווה את הסכמתך לתנאי המדיניות.

תוכן האתר

 1. האתר בכללותו – לרבות כל מידע בו )לרבות מידע שהגישה אליו הינה באמצעות האתר(, התוכן, התוכנה העומדת בבסיס האתר, התוכנות הנלוות, וכל חלק באתר – ניתן כפי שהוא)“AS IS”( . השימוש באתר ובשרותיו )כולל כל השירותים אך לא מוגבל אליהם( ייעשה על אחריותך הבלעדית
  והמלאה. החברה לא תשא בכל אחריות בשל התוכן המובא על ידה באתר או בטעויות בו, בגין כל
  נזק הנגרם למשתמש בפועל, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה לפי דין.
 2. למשתמש לא תהיה כל דרישה, טענה או תביעה כלפי החברה בקשר לטיב התוכן )לרבות בשל תכונותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו למשתמש(. כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ככל האפשר ואולם, ייתכן שהתוכן אינו שלם, ולחלופין יתכן שנפלו טעויות טכניות, שיבושים ואי-דיוקים וטעויות בתוכן או במידע המובאים באתר – לרבות לגבי כל מוצר, התמונות להמחשה, שירות או מידע על מבצעים.
 3. הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע ו/או הזמנת מוצרים. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת
 4. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות במדיניות זו, המהווה הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה.
 5. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר הינם להמחשה בלבד. יודגש כי ייתכנו הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

הפסקת שימוש באתר

 1. החברה תהא רשאית לסרב להעניק ולחסום למשתמש גישה לאתר ולשירותים או לחלק מהם, וכן להפסיק את חברותו של משתמש במועדון לקוחות או את הרשאתו להשתמש בשירות או באתר, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני וכדומה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה
  מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגדה וזאת במקרה בו לא יעמוד המשתמש בתנאי מתנ ֵאי
  השימוש. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, רשאית לחשוף את
  שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 2. במקרה כאמור לעיל, ישפה המשתמש את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו לה, עקב הפרת תנאי השימוש.

תנאי שימוש בחנות האתר

 1. החברה רשאית למנוע מכל משתמש את האפשרות לרכוש מוצרים בחנות האתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה ו/או נימוק על כך מראש.
 2. אם הנך זקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת האפוטרופוסים, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 3. רכישה באתר רשאי לבצע כל משתמש שנרשם כאמור בתנאי השימוש, אשר עונה על הקריטריונים הבאים: )א( מלאו לו 18 שנים; )ב( ברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל; )ג( הינו בעל כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. עם זאת, ניתן לבצע את הרכישה באתר או באופן טלפוני, באמצעות שירות הלקוחות בטלפון שמספרו מופיע בתנאי השימוש.
 4. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תנאי השימוש. 5. החברה איננה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

ביצוע רכישות

 1. כל המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים ישראלים חדשים וכוללים מע”מ, אלא אם צוין במפורש אחרת. המחירים הנקובים באתר אינם כוללים את עלות המשלוח. ראה הרחבה לעניין זה בתנאי השימוש. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה )הכולל, בין היתר, את מסירת פרטי כרטיס אשראי ואישור על ביצוע העסקה(. למען הסר ספק, אם עודכנו המחירים טרם הושלם תהליך הרכישה, יחולו המחירים המעודכנים.
 2. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שיקול דעתה. תנאיו ותוקפו של כל מבצע ו/או של כל מכירה המפורסמים באתר או באמצעות דיוור אלקטרוני שישלח אל הנרשמים לאתר יהיו כפופים לתנאים שיקבעו ויפורסמו על ידי החברה, ובנוסף למלאי שהוקצב לאותו מבצע או לאותה מכירה כמפורסם בדף המוצר. הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה עד לגמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, לשנות את מועד סגירת המכירות או להגדיל את הכמות המוצעת על פי שיקול דעתה מבלי שיהיה בכך לפגוע בזכויותם של משתמשים שהצעותיהם נרשמו והתקבלו לפני מועד השינוי.
 3. החברה זכאית שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות ללא הגבלה מהטעמים הבאים: הזנת פרטים שגויים, חוב לחברה, הפרת תנאי השימוש, כרטיס אשראי חסום, מעשה העלול לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו.
 4. בכפוף לחוק, במקרה שנפלה טעות בתום לב במחיר מוצר באתר, לא יחייב הדבר את החברה וזו רשאית לבטל את העסקה ולזכות את המשתמש במחיר ששילם, ככל שנשא בו.
 5. בעת ביצוע הזמנה של מוצר )להלן: “פעולה“( המשתמש יידרש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, וכו׳ אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה )להלן: “מבצע הפעולה“(. כדי להשלים את הרכישה יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. מבצע הפעולה יידרש לבחור באחד מאמצעי התשלום. תשלום באמצעות כרטיסי אשראי מתבצע דרך חברת הסליקה ]_______[. בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי או הסליקה לאפשר לאתר לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי מבצע הפעולה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי מבצע הפעולה.
 6. מועד המשלוח יקבע החל ממועד חיוב חברת האשראי. במידה שההזמנה לא כובדה על ידי חברת האשראי, רשאית החברה לבטל את העסקה.
 7. זמן אספקת הסחורה באמצעות שליח עד הבית עבור הזמנות אשר נקלטות במערכת האתר בימים א’-ה’ עד השעה 16:00 הינו 3 ימי עסקים מרגע אישור העסקה ע”י חברת האשראי; ועבור הזמנות אשר נקלטות במערכת האתר לאחר השעה 16:00, בסופי שבוע ובחגים תוך הינו 4 ימי עסקים מרגע אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
 8. במקרה של איסוף עצמי, ניתן יהיה לאסוף את ההזמנה בתיאום מראש בלבד עם שירות הלקוחות ממשרדי החברה בכתובת הדובדבן 7 קרית אונו.
 9. הכתובת למשלוח המוצרים הינה הכתובת אשר מולאה ע”י מבצע הפעולה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
 10. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, הפעולה תיחשב כפעולה שהושלמה רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר כי החברה רשאית להפסיק את האפשרות לבצע הזמנה טלפונית וזאת בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
 11. מלאי המוצרים בקטגוריות השונות משתנה מעת לעת וייתכנו חוסרים בחלק מן מוצרים המופיעים בקטגוריות אלה. אספקת המוצר מותנית בכך שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ביצוע ההזמנה. למבצע הפעולה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ובלבד שככל שהושלמה הרכישה באתר, החברה תבטל את החיוב אשר בוצע או תשיב למבצע הפעולה כל סכום ששילם במידה ואכן שילם כאמור לעיל. יובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא אינו במלאי ואין באפשרות החברה לספקו – במצבים אלו תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון עם הצעת חלופות מתאימות.
 12. במידה שמוצר לא יישלח אל מבצע הפעולה בתוך 14 ימי עסקים ממועד המשלוח שצוין באתר, יהיה מבצע הפעולה זכאי לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא התמורה ששולמה בעד אותו המוצר. עם ביטול העסקה כאמור, וקבלת התמורה בחזרה, לא תהא למבצע הפעולה כל טענה או תביעה בקשר עם העסקה ו/או אי האספקה ו/או הביטול.
 13. בביצוע הרכישה מבצע הפעולה מסכים לקבל חשבונית אלקטרונית באמצעות כתובת המייל שהזין.
 14. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באתר בלבד.
 15. בעת האספקה, רשאית החברה לבקש את נוכחות מבצע הפעולה במקום ובמועד האספקה, לבקש את מספר אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, ולבקש הצגת תעודת זהות של מבצע הפעולה ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.
 16. עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר שהינם בנוסף לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
 17. ככל שבעת ביצוע ההזמנה ימסור המשתמש פרטי זיהוי שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אל המשתמש. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים שמסר – יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. על המשתמש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977.

אספקת המוצרים

 1. זמן אספקת המוצרים – תוך 14 ימי עסקים. אספקת המוצרים המוזמנים באתר מתבצעת ע”י שליחים באמצעות חברת שליחויות פרטית חיצונית עד לבית הלקוח. ברכישתך באתר המשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב עיכוב באספקת המוצרים ו/או תקלות ו/או שיבושים באספקת המוצרים. למען הסר כל ספק “יום עסקים” לעניין תנאי שימוש אלה הינם ימים א’ עד ה’, לא כולל ערבי חג, חגים וימי שבתון.
 2. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע האספקה, יחול על אספקת המוצר באמצעות האתר ויחייב את המשתמש אשר ביצע רכישה של מוצר.
 3. משתמש שבחר לרכוש מוצר )להלן: “הרוכש“( באתר מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.
 4. אזורי החלוקה יקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או חברת שילוחים עמה היא תבחר לעבוד. על אף האמור, במידה שמדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת ויישובים ברמת הגולן ו/או אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או יישובים נוספים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, המשלוח יתואם באופן פרטני עם הלקוח לטובת מציאת מקום אספקה חלופי או חברת הובלה מתאימה בתוספת תשלום )יתכנו שינויים בזמן המשלוח(.

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 1. כל רוכש רשאי להחזיר או להחליף מוצר שהסכום אשר שולם עבורו עולה על 50 ₪. החזרת או החלפת המוצר כפופה להוראות תנאי השימוש ולהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 וכן תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע”א-2010 )להלן ביחד: “החוק“(, ובין היתר, לכך שהמוצר
  תקין ולא נעשה בו כל שימוש או התאמות אישיות עבור הלקוח וככל ולא נותקה התגית/תווית מן המוצר והמוצר באריזתו המקורית ובארגז שבו סופק, כשהמוצר שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
 2. בהתאם למדיניות החברה, החלפת מוצר כאמור תאפשר בתוך 30 ימים מיום קבלת המוצר על ידי הרוכש, והכל כמפורט בהוראות תנאי השימוש להלן ובכפוף לסעיף 14ג1)א( לחוק.
 3. במקרה של ביטול עסקה – יוחזר לרוכש התשלום ששילם בגין בניכוי הסכומים הבאים: )1( עמלת הסליקה, )2( דמי המשלוח בכפוף לחוק ולאמור בתנאי שימוש אלה, ו- )3( 5% מסך העסקה שינוכו או 100 שקלים ממחיר המוצר – לפי הנמוך מבניהם. למרות האמור, ביטל הרוכש את העסקה עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים או 14ג)א( ו-)ב( לחוק, עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל כל הפרה אחרת של החברה, תחזיר החברה לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש.
 4. בכל מקרה של ביטול עסקה, יציג הרוכש חשבונית המעידה על עצם ביצוע העסקה עם החברה או הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
 5. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. כמו כן, לא ניתן לזכות מחזיקי כרטיס דיירקט ובמקרה כזה יתאפשר זיכוי למימוש דרך האתר בלבד.
 6. החזרה/ החלפה של מוצר לחברה תתבצע על ידי הרוכש באמצעות שירות החזרה עם שליח בכפוף לתשלום בגין השליחות בכפוף לחוק, או באמצעות מסירת המוצר, בתיאום מראש עם החברה, ישירות לכתובת המפורטת בתנאי השימוש. עבור כל החזרה באמצעות שליח )בין אם על פריטים מאותה הזמנה ובין אם על פריטים מהזמנה נוספת(, הרוכש יישא בהוצאות השליחות בעלות של 60 ש”ח סה”כ או בכל סכום אחר שיקבע על ידי חברת השילוח כפי שיתעדכן באתר מעת לעת )בין אם נגבו מהרוכש דמי שליחות במסגרת העסקה ובין אם לאו(. למען הסר ספק, הרוכש לא יישא בהוצאות השליחות ככל שסיבת ההחזרה היא עקב פגם במוצר.
 7. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
 8. החברה תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב המוצר בגינו מתבקשת החלפה או החזרה. עבור כל החלפה או החזרה כאמור, שירות הלקוחות ימסור ללקוח אישור החזרה ראשוני על בסיס תמונה שתישלח באחד מאמצעי התקשורת. החזרת הפריט למשרדי החברה תתקבל אך ורק בשל הסיבה שבגינה התקבל אישור ראשוני כאמור, לאחר קבלת המוצרים במשרדי החברה ומציאתם במצב תקין כפי שהתקבלו על ידי הרוכש על ידי החברה. מוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש כאמור, כגון עם ריח של בושם ו/או תחליב גוף ו/או תכשיר אחר, סימני איפור ו/או כל פגם/לכלוך ו/או אחר, לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את המשתמש בסכום הרכישה – הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. פריט שהחזרתו לא תאושר, ישלח בחזרה לרוכש והרוכש יישא במלוא תשלום הוצאות השליחות, ככל שישנן.
 9. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במחיר מלא ניתנים להחזרה/החלפה תוך 48 שעות מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 10. על אף כל הוראה סותרת בתנאי השימוש, בהנחיית משרד הבריאות: תחתונים מכל סוג שהוא ומצרים ומשלימים ובכלל זה מדבקות לחזה, מדבקות לפטמות וכיוצ”ב – אינם ניתנים להחזר ו/או להחלפה.
 11. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכיוצא באלה יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה כמפורט להלן.

שירות לקוחות

1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות דף יצירת הקשר באתר האינטרנט או בטלפון 03-3019121 בשעות פעילות בימים א’ עד ה’ בין השעות 9:00 עד 15:00.

קניין רוחני וסימני מסחר

1. מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות אמור, זכויות היוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, התנהלות עסקית, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל תכנה, הקיימת או שתפותח על-ידי או בעבור החברה במסגרת או בקשר עם האתר ושירותי החברה, תהיינה בבעלותה הייחודית המלאה והמוחלטת של החברה או מי מטעמה.

2. האתר, לרבות אייקונים )icons( כל מידע או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו )logo( וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות התכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, קטעי וידאו ומצגות, יישומי תוכנה, גרפים
ותמונות המוצרים, הינם רכושה של החברה או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישיים ומוגנים על
ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה או לצדדים שלישיים, בהתאמה.

3. תנאי שימוש אלה מעניקים למשתמשי האתר הרשאה להשתמש באתר ובשירותיו בלבד, ונאסר על המשתמשים לעשות כל פעולה שהיא אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני הנזכרות לעיל.

4. על המשתמשים באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים או התוכנה שמקורם באתר ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש.

5. החברה אינה אחראית לתכנים פרסומיים המופיעים באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר אשר מובילים לאתרים אחרים.

6. החברה רואה במשתמש אשר העלה תמונה עם אחד ממוצרי החברה ותייג את החברה ו/או איזה ממותגיה ברשת החברתית כמאשר ומזמין את החברה ו/או מי מטעמה לשתף את התמונה באתר
ו/או ברשתות החברתיות של החברה )Facebook, Instagram ועוד(, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין פרסום כאמור. משתמש שאינו מעוניין בפרסום תמונתו כאמור מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בבקשה להסרה.

הגבלת אחריות

1. האחריות למוצר תינתן למבצע הרכישה לתקופה של 30 ימים מיום ביצוע רכישת המוצר, ביחס לפגם מהותי. במקרה בו נפל פגם, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לזכות את המשתמש שביצע את הרכישה, או לספק מוצר חלופי. האחריות תקפה רק לגבי משתמש שביצע רכישה באתר, המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמשתמש כאמור להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

2. לחברה לא תהיה אחריות לכל: )1( תוכן או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יצרן המוצר, לרבות הוראות שימוש ותחזוקה, הנחיות מדידה ונתונים שונים; )2( אתר אינטרנט שקישור שלו מצוי באתר, שאינו מופעל על ידי החברה, לרבות אתרים של יצרנים,
משווקים מורשים ומשווקים שאינם מורשים. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. השימוש באתרי האינטרנט המקושרים על ידי המשתמש יעשה באחריות המשתמש
בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט המקושרים כאמור; )3( נזק
שיגרם עקב נסיבות מעבר לשליטת החברה לרבות ללא הגבלה שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים ובכלל זאת, כוח עליון לרבות ללא הגבלה, מגיפה, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מפעיל סלולארי או מגבלות
שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה; )4( הפרעה, הפסקה נזק, קלקול, תקלה, כשל בחומרה, בתכנה או בקווי התקשורת, אשר מפריעים, גורמים או עשויים לגרום להפרעה בשימוש באתר; ו-)5(

שימוש שיעשה המשתמש או כל צד שלישי שלא בהתאם לתנאי השימוש, ההוראות המגיעות עם המוצר )ככל שקיימות(, לרבות ללא הגבלה הוראות כביסה.

3. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שיגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש ובכלל זה מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתעלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אובדן הכנסה, אובדן נתונים ואובדן רווחים. אין בשיפוי
הנ”ל בכדי לגרוע מסעדי החברה על פי כל דין.

4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ו/או שובר מתנה )ככל שניתן למימוש באתר( ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה
שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ו/או יבצע שימוש בסיסמא ו/או בנתונים של משתמש ויגרום נזק וכיוצ”ב. בכל מקרה, לא תהיה החברה אחראית והחברה לא תישא בכל אחריות אשר העלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או כל צד ג’ אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

5. החברה אינה אחראית לכל נזק לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם.

פרטיות ואבטחת מידע

1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות מידע המשתמשים. המדיניות שלהלן מסבירה מה תעשה החברה עם הפרטים האישיים של המשתמשים.

2. ההסכמה לשימוש של החברה בעוגיות בהתאם לתנאי השימוש בזמן הביקור הראשון באתר של החברה, מאפשרת לחברה להשתמש בעוגיות בכל פעם שהמשתמשים מבקרים באתר.

3. איסוף פרטים אישיים. ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים יאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש: )א( מידע על המחשב של המשתמש, כולל כתובת ה-IP, במיקום הגיאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו ומערכת ההפעלה; )ב( מידע על הביקורים והשימוש של המשתמש באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר של המשתמש באתר; )ג( מידע, כמו למשל
כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, שהמשתמש מזין בזמן ההרשמה לאתר או בזמן חיפוש או הזמנה של מוצרים, בין אם ביצע המשתמש את פעולת הרכישה בפועל ובין אם הפסיק אותה בטרם השלמתה; )ד( מידע שהמשתמש מזין בזמן יצירת פרופיל באתר—לדוגמה, השם שלכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת; )ה( מידע, כמו למשל שם וכתובת הדואר האלקטרוני של במשתמש,

שמזין על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר של החברה; )ו( המידע שמזין המשתמש בזמן השימוש בשירותים באתר; )ו( מידע שנוצר בזמן השימוש באתר, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות המשתמש משתמש בו; )ז( מידע שקשור למוצרים הנרכשים והשירותים בהם משתמשים המשתמשים, הכולל את השם של המשתמש, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני; )ח( מידע שנכלל במסרים ששולח המשתמש לחברה בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו; ו-)ט( כל סוג אחר של פרטים אישיים שהמשתמש שולח לחברה. לפני שמשתמש יחשוף את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליו לבקש את הסכמת האדם כאמור גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.

4. שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים. בפרטים אישיים שנמסרו לחברה יתכן ויעשה שימוש למטרות שצוינו בתנאי השימוש, או בעמודים הרלוונטיים באתר. יתכן שהחברה תשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים למטרות הבאות: ניהול האתר והחברה; התאמה אישית של האתר עבור המשתמשים; לצורך מתן אפשרות למשתמש להשתמש בשירותים הזמינים באתר; משלוח מוצרים שנרכשו דרך האתר; אספקת שירותים דרך האתר; שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, תזכורות, איסוף תשלומים; שליחת הודעות מסחריות שאינן שיווקיות; שליחת התראות בדואר אלקטרוני שביקש המשתמש באופן ספציפי; לצורך התאמה של מודעות או מסרים שיווקיים לתחומי העניין של המשתמש, באתר, בין היתר על בסיס פילוח ואיפיון של המידע שנאסף לפי תנאי השימוש; שליחה של הניוזלטר של החברה למשתמש בדואר אלקטרוני, אם ביקש זאת המשתמש )המשתמש יכול להודיע לחברה בכל עת שכבר אין לו צורך בניוזלטר באמצעות פניה לשירות הלקוחות(; שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לחברה בדואר או, במקרים שבהם הסכים המשתמש לכך
ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות )המשתמשים יכולים ליידע את החברה בכל עת אם הם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים(; אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע
למשתמשים של החברה או לצד ג’ )ובלבד שצד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע(; טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידי המשתמש או נוגעות למשתמש וקשורות לאתר; שמירה על האתר מאובטח ומניעת הונאה; אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר )כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר(; ושימושים אחרים הדומים לשימושים האמורים לעיל.

5. חשיפת פרטים אישיים. החברה עשויה למסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לכל אחד מעובדיה, מנהליה, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלה, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו. החברה עשויה למסור את הפרטים האישיים
של המשתמשים לשותפים עסקיים או לפלטפורמות או חברות פרסום מקוונות לצורך הצגה של מודעות מותאמות אישית למשתמש על בסיס המידע שנאסף לפי מדיניות זו, כאשר ייתכן שאותם צדדים שלישיים ישתמשו במידע גם לפי מדיניות הפרטיות שלהם, ככל שהסכים לה המשתמש
בנפרד. החברה עשויה למסור את הפרטים האישיים של המשתמשים: )א( כנדרש פי חוק; )ב( בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי; )ג( על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויות החברה
המשפטיות )כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי(; )ד( לרוכש )או הרוכש הפוטנציאלי( של כל חברה או רכוש שאנחנו רוכשים )או שוקלים לרכוש(; )ה( לכל אדם שהחברה מאמינה במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעת החברה שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים

אישיים אלה. למעט על פי הכתוב בתנאי השימוש, החברה לא תספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’.

6. העברות נתונים בינלאומיות. יתכן שמידע שהחברה אוספת יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן החברה פועלת, על מנת לאפשר לחברה להשתמש במידע בהתאם לתנאי השימוש. יתכן שמידע שהחברה אוספת יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו. פרטים אישיים שהמשתמש מפרסם באתר או מוסר לפרסום באתר עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. החברה לא יכולה למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים. בשימוש המשתמש באתר, מביע המשתמש הסכמתו להעברות הפרטים האישיים המתוארות
בסעיף זה.

7. שמירת פרטים אישיים. פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה. על אף האמור, החברה תשמור מסמכים )כולל מסמכים אלקטרוניים( המכילים נתונים אישיים: כנדרש על פי חוק; ככל שלדעת החברה המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי; על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על הזכויות המשפטיות של החברה )כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי(. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות של החברה מאחר שהיא נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

8. אבטחת הפרטים האישיים שלכם. החברה תנקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע

את האובדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים של המשתמשים. החברה תאחסן את כל הפרטים האישיים שמספק המשתמש בשרתים מאובטחים )המוגנים בסיסמא ובחומת אש(. כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שבוצעו דרך האתר יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה. המשתמש מכיר בכך ששידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, והחברה לא יכולה להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים. המשתמש אחראי על שמירת הסיסמא; החברה לא תבקש את הסיסמא שלכם )למעט בזמן ההתחברות לאתר(.

9. עוגיות. האתר משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה )מחרוזת של אותיות ומספרים( שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. המזהה נשלח בחזרה לשרת
בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה”)session( ; עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ו/או על מכשירי המובייל ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. השמות של העוגיות והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה: אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics באתר כדי לזהות מחשב כשמשתמש מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל
משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים. רוב
הדפדפנים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות — למשל: 1. באינטרנט אקספלורר )גרסה 10(

אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים”, “אפשרויות אינטרנט”, “פרטיות”, ואז “מתקדם”; בפיירפוקס )גרסה 24( אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים”, “אפשרויות”, “פרטיות”, ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”; ובכרום )גרסה 29(, אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה”, ואז ללחוץ על “הגדרות”, “הצג הגדרות מתקדמות”, ו-“הגדרות תוכן”, ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות”. לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של האתר, באופן שבו לא יתאפשר שימוש מלא באתר. משתמש יכול למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלו —למשל: בדפדפן אינטרנט אקספלורר )גרסה 10(, אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית )תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת 278835/http://support.microsoft.com/kb; בפיירפוקס )גרסה 24(, אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים”, “אפשרויות”, ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות”, ואז “הסר את כל העוגיות”; ובכרום )גרסה 29(, אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה”, ואז ללחוץ על “הגדרות”, “הצג הגדרות מתקדמות”, ו-“נקה נתוני גלישה”, ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים”, ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה”. למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים, העוגיות מאפשרות לחברה לייצר עבור המשתמש חוויית קנייה ברמה הגבוהה והאיכותיות ביותר. חסימה של עוגיות לא תגרום למחיקת מידע שנאסף על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים על בסיס עוגיות שכבר נשמרו בעבר.

שונות

1. כל האמור בלשון רבים גם ביחיד משמעו, וכל האמור בלשון זכר יקרא גם כאילו אמור בלשון נקבה. 2. תנאי השימוש )או איזו מההוראות בהם( אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף,

יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה או מי מטעמה בשום אופן. 3. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי

השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. 4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד, ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש. 5. יש להשתמש בשירותים אותם מציע האתר למטרות חוקיות בלבד. 6. כל ויתור של החברה על קיום זכות המגיעה לה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי דין, או הימנעותה

של החברה מעמידה על זכיוותיה, לא יחשבו כויתור, הימנעות או היווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים. 7. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לחברה על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם לכל

הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים, המוצרים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

8. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

9. פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע מהם יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד, ולבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

10. החברה היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי תנאי השימוש 11. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתנאי שימוש אלה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או

מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי החברה ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלה, לכל דבר ועניין.